Emilia Wong 撚化「中聯辦」 笑死 😂😂

Related Feeds

好勵志 喺大陸生活係咁架啦

#nnevvy

某國人睇到呢個鐘,玻璃心肯定碎到一地都係。

大中華搵錢集中營

歡迎返大陸愛人民幣之香港打工仔!

大中華搵錢集中營

15 Followers

0 Followings

382 feeds

我

紅祖藍

14 Followers

0 Followings

193 feeds

紅祖藍

李子明

7 Followers

0 Followings

54 feeds

李子明

China

Hong Kong

New Territories

Tsuen Wan District

Tsuen Wan District

Chai Wan Kok

Tsuen King Circuit

Tsuen Wan

Yuen Long District

Yuen Long District

Sheung Che

Pat Heung

Tai Pa Street

Tsuen Wan Plaza

Shandong

Qingdao City

Shibei District

市北区

Shibei

Fushun Road

Qingdao University of Technology