壹路發海產

22.4461095,114.0041876

壹路發海產

壹路發海產

Feeds

大家好!! 今日介紹一隻2010年出既broadgame: 🎊🎊<抵抗組織>🎊🎊 🪆設計者:Don Eskridge 👯‍♀️👯‍♀️玩家數目 5 - 10人 🎐🎐遊戲時間 15 - 30分鐘 🪄運氣成分 低 🪝🪝所需技巧: 精確邏輯推斷 戰略思考 團隊協作 社交技巧(英語:Social skills) 角色扮演 🚀🚀常被稱為<原版阿瓦隆>,是一款需要玩家互相揣測對方身份的桌面遊戲 🧩🧩呢隻game我發現又易玩又好玩又少配件,所以一定要介紹比大家 如果大家鐘意玩亞瓦隆同狼人殺既game既話,呢隻一定要介紹比大家 請大家多多支持!! #broadgame #無智能趣味 #群體遊戲 #新年玩咩好

大家好!! 今日介紹一隻本人認為最好玩既broadgame: 🎊🎊<諸神之戰>🎊🎊 🪝🪝《諸神之戰》是一款结合了競技、區域控制、戰棋、建造等多種元素的遊戲,既有通過拍賣影響對手的遊戲 遊戲人數:2-5 時間長度:60-120mins 🧩本人因為好鐘意希臘神話,對呢隻game係特別有好感,game入面有好多好熟識既神同埋神獸,仲有半人神英雄等等,例如:海神波塞冬,智慧之神雅典娜,太陽神阿波羅,神王之王宙斯,冥王哈帝斯等等 🎐🎐而且仲要係一隻區域控制類遊戲,有一種好似打緊電腦既🪆🪆<世紀帝國>🪆🪆一樣,所以就連加強版都買哂返黎!! ♟♟基本上本人就玩左好幾次,而且已經玩過哈帝斯加強版,真係超級好玩,召喚不死大軍!! 🚀🚀同埋仲有另一款泰坦加強版,我就未同朋友玩過!! 🙏🏻🙏🏻筆者真係好希望可以疫情過後同大家玩一次呢隻broadgame!! 希望大家鐘意!!! #群體遊戲 #broadgame #無智能趣味 #新年玩咩好 #遊戲

大家好 今日又介紹一隻超好玩又超易玩既broadgame: 🧩🧩蘇格蘭特警🧩🧩 遊戲人數:3-6人 適合年齡:10歲以上 遊戲時間:約45分 遊戲設計:Schlegel: Garrels, Ifland, Burggraf, Scheerer, Hormann 😆😆呢隻game係極容易玩!!我每次有新朋友黎玩呢隻game我只需要講解五分鐘大家就會識玩 👨🏻‍✈️👨🏻‍🎤遊戲玩法就係需要一位朋友飾演賊人不斷利用唔同既交通工具逃走,而其他朋友就飾演特警利用唔同既交通工具捉賊人,超級易玩!! 希望大家鐘意!! #遊戲 #無智能趣味 #新年玩咩好 #boardgame #群體遊戲

大家好! 今日又介紹一隻輕型策略既broadgame: 🧩🧩<欺詐巫師>🧩🧩 🚀🚀比鬥的不是誰的魔法高強,而是誰壓注的怪物獲勝, 彼此競爭、干擾、陷害,是常有的事, 這就是這款桌遊! 【遊戲人數】:3~6人 【遊戲年齡】:10歲以上 【遊戲時間】:30分鐘 呢隻game都好簡單但又好講機心計算既一隻遊戲 遊戲玩法都好簡單,每位玩家飾演一位懂魔法既投注者!! 現場有五隻怪物係度對打,大家就要投注邊一隻會嬴!!當中緊係可以施展你嘅魔法嚟增強你投注嘅怪物,都可以利用你既魔法去削弱其他怪物,所以未去最後誰勝誰負都係未知之數!! 今日介紹係咁多!!多謝大家支持!! #boardgame #群體遊戲 #無智能趣味 #新年玩咩好 #遊戲

大家好! 今日又介紹一隻輕策略broadgame: 🧩🧩<出租英雄>🧩🧩 支援人數:3-5位玩家 遊戲時間:30分 🚀🚀出租英雄的遊戲機制與知名陣營類遊戲「風聲」很像,但是規則簡單,相當好上手,是一款輕鬆小品的遊戲 新年可以考慮下同d親戚玩下呢隻broadgame,又易玩又少配件 #broadgame #遊戲 #新年玩咩好 #無智能趣味 #群體遊戲

大家好!! 係冬天既日子就一定要介紹一隻生存合作遊戲: 🎐🎐<死亡寒冬-漫漫長夜版>🎐🎐 遊戲人數 2-5 人 適合年齡 14+ 遊戲時間 60-120分鐘 🚀🚀遊戲機制包括行動點分配,擲骰,合作遊戲,可變玩家能力等。本遊戲支持2-5人同時進行遊戲 🏛🏛遊戲玩法同背景都好簡單,大家都處於一個末日喪屍世界入面,各位玩家一齊逃離到避難所,一齊生存落去!! 🩸🩸大家又要搵食物,又要擊退喪屍,中間又會發生好多特發事件要即時處理,最大件事既就係玩家入面都有機會係背叛者!!真係一隻十面埋伏又緊張刺激既遊戲!! 🦠🦠不過過程都係要玩好耐,又係一款大家全日坐定定既遊戲😂,而且配件多,中間又要睇好多字,同埋只支援五人遊戲,節奏上都算係偏慢既broadgame ⚔️⚔️呢隻漫漫長夜版又加入左好多強化類喪屍,又加左一d第三方勢力,所以難度都比較高 而且仲加入左一d成人既劇情,所以內容可以講話超豐富!! 🎈🎈唯一既遺憾就係我好耐之前買落,個時買剩低一盒係簡體字... 今日介紹係咁多,希望大家多多支持!🙏🏻🙏🏻 #群體遊戲 #無智能趣味 #遊戲 #broadgame #新年玩咩好

大家好! 新年之後第一隻要介紹既broadgame就係: 🧩🧩<復仇女神號>🧩🧩 🚀🚀一款異形科幻主題半合作型遊戲,結合了吹牛、背刺,以及其他生存恐怖冒險元素。 通過科幻電影般的故事背景,極富新意的遊戲機制以精美的模型,於2018年初在Kickstarter上架並大獲成功。 遊戲人數:1-5人 適合年齡:12歲以上 遊戲時間:約90-180分 之前同朋友玩過一次,內容真係幾豐富,大家會有一個共同任務之餘,每人仲會有一個隱藏任務要完成 🦠🦠而且玩家當中係會有內鬼,而且每個內鬼要搞事既任務都未必一樣,任務內容有機會係破壞太空船,有機會係要令太空船返唔到地球,有機會係要殺哂所有人,最特別既有機會係要偷偷地運送異形蛋返地球!! ⚔️⚔️異形怪物又有好多唔同種類,大家都要裝備好自己先好入去搵d異形呀🤪 👾👾但個次因為冇人識玩,我同朋友都玩左半日,節奏超慢,所以我建議最好搵一個好熟呢隻broadgame既mc帶住大家玩會比較順暢d 今日介紹係咁多!!請大家多多支持! #broadgame #無智能趣味 #遊戲 #群體遊戲

大家好! 今日介紹一隻玩得好爽既殺喪屍broadgame: 🧩🧩<無盡殺戮-獸之死>🧩🧩 玩家扮演倖存者,需要對抗遊戲中生成的各類喪屍,並完成劇本指定的任務!! 遊戲人數:1-6人 適合年齡:14歲以上 遊戲時間:約60分 遊戲主要就係玩家控制自己所選擇既職業,瘋狂擊殺喪屍!! 如果要用一個字形容呢個game我會用個<爽>字 因為玩家需要合作一齊殺喪屍,點樣可以引到d喪屍集中係一個位之後,再一把火燒死哂佢地個下真係好爽!! 職業當中都會有神器,裝備,魔法,技能 而且係需要升級自己既職業先會強大起來!! 當中係唔會有內鬼既 而且呢集<獸之死>係講所有半獸人都變哂喪屍,有好多唔同類型既,有d仲識召喚喪屍來襲!超級刺激! 而且重玩性都好高,因為佢有好多唔同嘅劇本,每次目標同地圖都會唔同,難度都會唔同!! 介紹係咁多,多謝大家支持!! #群體遊戲 #無智能趣味 #broadgame #遊戲

大家好! 今日又介紹一隻新broadgame: 🧩🧩<密室驚魂>🧩🧩 故事背景有d似🩸🩸<恐懼鬥室>🩸🩸一樣 一班玩家比人困左係12間房度,大家就需要解謎,推理,合作離開呢度!! 當中玩家會有👹👹<奸徒>👹👹係度,佢既目的就係要暗中令所有玩家死亡!!所以都係一隻幾講心計既game 遊戲人數:5-9人 難度:中級 之前有同朋友一齊玩過都覺得幾好玩,因為佢有好多野需要顧慮,除左盡快查出邊一間房先係逃離嘅房之外,仲要拆炸彈,又要解毒,所以大家真係要好合作先可以逃離到呢個密室,相當緊湊! 遊戲介紹係咁多!希望大家多多支持! #遊戲 #broadgame #新年玩咩好 #群體遊戲

玩唔停

🧩無智能x生活x遊戲x趣味🎭🎯♟

大家好!!🎷🎷 原本想開一個有關broadgame既群組,但我又鐘意睇一啲簡單原始既群體遊戲同埋生活趣味,所以就開左呢個群組!!♟♟ 希望大家多多支持!! 大家都可以share自己既無智能生活趣味!! 呢度大家希望彼此尊重,不可以有罵戰,有咩事大家大方d各讓一步啦 希望呢個群組係輕鬆開心既,感謝大家

🧩無智能x生活x遊戲x趣味🎭🎯♟

7 Followers

4 Followings

61 feeds

諾

校長

5 Followers

0 Followings

66 feeds

校長

關炳文

330 Followers

5 Followings

75 feeds

關炳文

連續花色主角

1 Followers

0 Followings

0 feeds

連續花色主角